Inom systemutveckling och mjukvaruutveckling omfattar kravanalys de behov och krav på en ny eller ändrad produkt, med beaktande av de eventuellt motstridiga kraven hos olika intressenter, såsom mottagare eller användare. Kravanalysen sker i ett tidigt skede i den mer allmänna verksamheten som kallas kravhantering, som omfattar all verksamhet som rör framkallande, analysering, dokumentation, validering och hantering mjukvarukrav eller systemkrav.

Kravanalys är avgörande för framgången för ett system eller mjukvaruprojekt. Kraven bör dokumenterbara, mätbara, testbara, spårbara, relaterade till identifierade affärsbehov och definierade på en detaljnivå som är tillräcklig för systemdesign.

Begreppsmässigt innehåller kravanalys oftast tre typer av verksamhet:

  • Framkallning av krav: uppgiften att identifiera olika typer av krav från olika källor
    inklusive projektdokumentation, (t.ex. projektet charter eller definition), affärsprocessernas dokumentation och intervjuer av intressenter. Detta kallas ibland också kravinsamling.
  • Analys av krav: att avgöra om de angivna kraven är tydliga, fullständiga, enhetliga och entydiga, och lösa några uppenbara konflikter.
  • Dokumentering av krav: Krav kan dokumenteras i olika former, oftast med en lista och kan omfatta användningsfall, användarberättelser eller processpecifkationer.

Kravanalysen kan vara en lång och mödosam process under vilken många fina psykologiska färdigheter är inblandade. Nya system ändrar miljön och relationer mellan människor, så det är viktigt att identifiera alla intressenter, ta hänsyn till alla deras behov och se till att de förstår innebörden av de nya systemen. Kravanalytiker kan använda flera tekniker för att framkalla krav från kunden. Dessa kan omfatta utveckling av scenarier (representeras i användarnas berättelser i agila metoder), identifiering av användningsfall, observation av arbetsplatsen , hålla intervjuer eller fokusgrupper och skapa krav listor. Prototyper kan användas för att utveckla ett exempelsystem som kan påvisas intressenter. Vid behov kommer analytikern använda en kombination av dessa metoder för att fastställa de exakta kraven hos intressenterna, så att ett system uppfyller företagens alla behov.